تاریخ های جدید برای انتشار میراکلس 

میراکلس شانگهای :اپریل 2021

فصل چهار:سپتامبر 2021

میراکلس ریو(برزیل):دیر تر از 2021

البته تا جای دانش زبانی انگلیسیم ترجه کردم منظور از late رو خیلی متوجه نشدم